مدیریت دانش

Knowledge Management

دانش موجود در در ذهن کارکنان و مشتریان حیاتی‌ترین منبع سازمان‌های امروزی است. هدف مدیریت دانش، تسهیل فرآیند انتقال و دسترسی به دانشی است که افراد به منظور انجام فرآیندهای کاری به آن‌ نیاز دارند. این دانش حاصل کلیه آموزه‌های تولید شده حین فرآیندهای کاری بوده و به‌کارگیری آن باعث انجام بهتر کارها می‌شود. مدیریت دانش بر سازماندهی و دسترسی به دانش‌های کلیدی شامل فرآیندها، رویه‌ها، به‌روش‌ها، دروس‌آموخته و راه‌حل‌ مشکلات تکراری، در هر جا و هر زمان تمرکز دارد. کسب و استفاده مجدد از دانش و تجربه خبرگان و بهبود فرآیندهای کسب و خلق، تسهیم، و بهره‌گیری از دانش‌های سازمانی نیز از سایر اهداف مدیریت دانش است. 
 
"مدیریت دانش عبارت است از مدیریت استراتژیک دانش به منظور بهینه‌سازی اشتراک و بکارگیری دانش با استفاده از فناوری و فرآیندهای مناسب؛ این کار از طریق انتقال دانش به طور مستقیم بین افراد یا به طور غیرمستقیم به وسیله سامانه‌ها و در راستای کسب مزایای همه جانبه‌ عملکردی انجام می‌شود."
 
استفاده از شایستگی‌های محوری کسب‌وکار، حفظ دانش سازمانی اعم از دانش خبرگان و پروژه‌ها، تسریع در نوآوری‌ها، توانمندسازی کارکنان، بهبود زمان تصمیم‌گیری، تقویت تعهد سازمانی و ایجاد مزیت رقابتی پایدار از نتایج مدیریت بهینه دانش سازمانی است.
 

Be up to date

Sadri- Former CHRO atNational Iranian Gas Company

Sadri- Former CHRO atNational Iranian Gas Company

Gathering, nearly 1,500 valuable knowledge packages from the 50 senior and expert managers of the National Iranian Gas Company, was a problematic but unique task that the executive team and experts did well.

Jafarpour- Former knowledge director of the Ministry of Roads and Transportation

Jafarpour- Former knowledge director of the Ministry of Roads and Transportation

The future of MTA in the field of knowledge management is very bright. This company has been an excellent initiator for knowledge management in Iran.

Sharifzadeh- CLO at District 10 Municipality

Sharifzadeh- CLO at District 10 Municipality

In 2012, with the help of the District 10 Municipal Education Department of Tehran, the municipal knowledge management system of District 10 was launched. With the cooperation of MTA, the steps of recognition, SWOTAnalysis, identification of municipal knowledge fields, and interviews with experts were performed, and finally, by installing knowledge management software, the District 10 municipal system was set up. Tehran’s District 10 Municipality is the first municipality in the country with this system and actively extracts and shares its employees' knowledge. Development of employees' public participation in organizational processes, development of learning at the employee level, avoidance of duplication, and reduction of costs are part of the results of launching this system.

Holding MIDHCO

MIDHCO Holding began developing knowledge management in the early 1990s in collaboration with MTA. The implementation of knowledge management at MIDHCO began with a pilot project a...

Tehran's 10th District's Municipality

Today, the expansion of activities, diversity, and multiplicity of urban life needs has taken the wrong opportunity and re-invent the wheel from service organizations. The cost of ...

Tehran Oil Refinery

Tehran Oil Refining Company, as one of the largest and oldest refineries in the country, started its knowledge management journey with MTA in 2008. Many were skeptical about the ef...

Shahid Bahonar Copper Industries

Lack of human resources participation in knowledge management activities is recognized as one of the organizational challenges. Therefore, many organizations in the country face th...