راه و شهر‌سازی

راه و شهر‌سازی


یکــی از مهم‌تریــن شــاخص‌های توســعه‌یافتگــی کشــورها را وضعیت راه و حمــل و نقــل ملــی و بین‌المللــی آن کشــور بــه خــود اختصــاص می‌دهـد. وضعیـت خـاص و اسـتراتژیک ایـران بـه جهـت قرارگیـری در شــاهراه ترانزیــتی و درگاه ورود بــه بازارهــای مختلــف، ایــن اهمیـت را صـد چنـدان نمـوده اسـت؛ اما متأسـفانه طـی سـالیان گذشـته، بنا به دلایل مختلف، بسـیاری از کشـورهای منطقـه گـوی سـبقت را از ایران ربـوده و از ایـن فاکتـور مهـم جهت درآمدزایی نهایـت اسـتفاده را کرده‌اند. آنچه که به عنوان یک رویکرد موثر و کارآمد می‌تواند به سازمان‌ها در پیش گرفتن تحولات درونی از تغییرات وتحولات پیرامونی و حفظ بقاء کمک نماید، تجهیز به ابزارهایی است که بتواند حضور موثر سازمان را در این تکاپو تضمین نماید. امــروزه سیســتم حمــل و نقــل ایــران دوران کهولــت خــود را پشــت ســر گذاشــته و بــا توجــه بــه فضــای بــاز ایجــاد شــده می‌توانـد بـه جایـگاه اصلـی خـود بازگـردد. طـی سـالیان تحریـم، در بسـیاری از حوزه‌هـای هوایـی، ریلـی، دریایـی و حتـی جـاده‌ای، تجـارب گران‌بهایـی خلـق و جهـت بـرون‌رفـت از شـرایط اضطـراری مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت که به نظــر می‌رســد ترکیــب آن تجـارب بـا تکنولـوژی‌های روز دنیـا، مستندسازی آن‌ها، مدیریت دانش مربوط به پروژه‌های انجام‌شده و جلوگیری از فراموشی دروس‌آموخته، نتایـج مهـم و شـایان ذکـری را در پـی داشـته باشـد.

موانع موفقیت مدیریت دانش

همانند اجرای بسیاری دیگر از سیستم‌های سازمانی و تغییر ساختارها، ابتکار عمل‌های مدیریت دانش نیز در مسیر اجرا و بکارگیری، با موانعی روبرو هستند که بی توجهی به آن‌ها، احتمال موفقیت سیستم مدیریت دانش را کاهش می‌دهد. موانعی که ممکن است پیش روی بکارگیری موفقیت‌آمیز مدیریت دانش در سازمان‌ها باشند، عبارت‌اند از:
•  پيچيدگی فنی
•  ابهام مدیران رده بالا از نتیجه
•  مقاومت مدیران ميانی
•  مقاومت كارکنان
•  ذهنيت كوته‌نگرانه‌ی افراد
•  نبود روحيه همكاری مشترک
 

راه و شهر‌سازی

مدیریت دانش در اداره حمل و نقل ویرجینیا

اداره حمــل و نقــل ویرجینیــا (VDOT)، بــا حــدود ۹۲۰۰ کارمنــد، یکــی از بزرگتریــن آژانس‌هــای رفــاه عمومــی ایالــتی و از نظــر سیســتم بزرگراهـی، سـومین ایالـت در ایـالالت متحـده آمریـکا اسـت. ادارة حمـل و نقــل ویرجینیــا بــا ۹ بخــش منطقــه‌ای، مســئول ســاخت، نگهــداری و بررسی عملکــرد جاده‌هــا، پل‌هــا و تونل‌هــا بــه طــول ۹۲۹۳۱ کیلومتــر اســت. ۹ زیرمجموعــه منطقــه‌ای، بــه ۴۲ شــرکت رســمی و ۲ شــرکت وابســته تقسـیم می‌شـوند. دفتـر مرکـزی این ادارة در شـهر ریچمونــد واقــع شــده کــه دارای ۳۵ قســمت عملیاتــی و اداری اســت. در اواسـط دهـه ۱۹۹۰، ایـن اداره دولتـی حجـم عظیمـی از تجربـه و دانــش ارزشــمند نیــروی کار خــود را به‌ دلیــل بازنشســتگی پیــش از موعـد کارمنـدان بـا سـابقه از دسـت داد. ایـن اداره بـرای کاهـش فقـدان دانشی و تجربیاتی بوجود آمده، کارمنـدان سـابق را بـه‌عنـوان نیـروی قـراردادی اسـتخدام نمـود. همچنین %۲۸ از کارمنــدان کنونــی در ۵ ســال آینــده بازنشســته خواهنــد شــد و بـه منظـور جلوگیـری از تکــرار مجــدد فقــدان دانشــی و پاســخ بــه نیــاز شناســایی، جمــع آوری، ســازماندهی و انتشــار دانــش، واحـد مدیریـت دانـش از اواخـر سـال ۲۰۰۳ در دفتـر مرکـزی این اداره ایجــاد شــد.

راه و شهر‌سازیبه روز باشید

غول اشتراک دانش 20 ساله شد!

غول اشتراک دانش 20 ساله شد!

ادامه
تسهیم دانش، رفتاری اجتماعی

تسهیم دانش، رفتاری اجتماعی

ادامه
دستورالعمل مدیریت دانش در دستگاه‌های اجرایی

دستورالعمل مدیریت دانش در دستگاه‌های اجر ...

دستورالعمل مدیریت دانش در دستگاه‌های اجرایی

ادامه
چگونه می‌توان اثربخشی انتقال درس‌آموخته‌ها را محاسبه کرد؟

چگونه می‌توان اثربخشی انتقال درس‌آموخته‌ ...

چگونه می‌توان اثربخشی انتقال درس‌آموخته‌ها را محاسبه کرد؟

ادامه
مدیریت دانش بر اساس نیاز، مسئله و استراتژی‌

مدیریت دانش بر اساس نیاز، مسئله و استرات ...

مدیریت دانش بر اساس نیاز، مسئله و استراتژی‌

ادامه
استقرار مدیریت دانش در شرکت‌های مالیاتی و حسابرسی

استقرار مدیریت دانش در شرکت‌های مالیاتی ...

استقرار مدیریت دانش در شرکت‌های مالیاتی و حسابرسی

ادامه
استراتژی مدیریت دانش متناسب با دوره فراگیری ویروس کووید-19

استراتژی مدیریت دانش متناسب با دوره فراگ ...

استراتژی مدیریت دانش متناسب با دوره فراگیری ویروس کووید-19

ادامه
کابین خودرو آتش نشانی، خط مقدم یادگیری از عملیات

کابین خودرو آتش نشانی، خط مقدم یادگیری ا ...

کابین خودرو آتش نشانی، خط مقدم یادگیری از عملیات

ادامه
مدیریت دروس آموخته به سبک هنری دریانورد

مدیریت دروس آموخته به سبک هنری دریانورد

ادامه
آینده آنتولوژیک و تفاهم ماشینی در مدیریت دانش

آینده آنتولوژیک و تفاهم ماشینی در مدیریت ...

آینده آنتولوژیک و تفاهم ماشینی در مدیریت دانش

ادامه
مجله الکترونیکی مدیریت دانش- شماره 44

مجله الکترونیکی مدیریت دانش- شماره 44

ادامه
حوزه‌های دانش استراتژیک را در پنجه شیر بیابید!

حوزه‌های دانش استراتژیک را در پنجه شیر ب ...

حوزه‌های دانش استراتژیک را در پنجه شیر بیابید!

ادامه
دکتر جعفرپور- مدیر دانش اسبق وزارت راه و ترابری

دکتر جعفرپور- مدیر دانش اسبق وزارت راه و ترابری

آینده شرکت مشاوران توسعه آینده در حوزه مدیریت دانش بسیار درخشان است. این شرکت آغازگر خوبی برای مدیریت دانش در ایران بوده است.

دکتر فلاح کهن- مسئول مدیریت دانش سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای

دکتر فلاح کهن- مسئول مدیریت دانش سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای


کادر مجرب و دانش آموخته شرکت مشاوران توسعه آینده با پیاده‌سازی سیستم مدیریت دانش و استقرار نرم‌افزار مرتبط به همراه ارائه بیش از ۱۶۰۰ نفر ساعت آموزش و ثبت ۱۸۰ بسته دانشی گامی بلند در جهت دستیابی به اهداف دانشی و ارتقاء بینش کارکنان سازمان برداشته است.