خبرنامه مشاوران مدیریت دانش ایران


مشاوران از سال ۱۳۹۴ در راستای توسعه فرهنگ مدیریت دانش در سازمان‌های ایرانی اقدام به انتشار خبرنامه‌های مدیریت دانش نموده است. این خبرنامه‌ها به انتشار اخبار مدیریت دانش ایرانی، دستاوردهای مشاوران توسعه آینده در زمینه مدیریت دانش و نیز راه‌حل‌های نوین مدیریت دانش می‌پردازد.