راه و شهر‌سازی

راه و شهر‌سازی


یکــی از مهم‌تریــن شــاخص‌های توســعه‌یافتگــی کشــورها را وضعیت راه و حمــل و نقــل ملــی و بین‌المللــی آن کشــور بــه خــود اختصــاص می‌دهـد. وضعیـت خـاص و اسـتراتژیک ایـران بـه جهـت قرارگیـری در شــاهراه ترانزیــتی و درگاه ورود بــه بازارهــای مختلــف، ایــن اهمیـت را صـد چنـدان نمـوده اسـت؛ اما متأسـفانه طـی سـالیان گذشـته، بنا به دلایل مختلف، بسـیاری از کشـورهای منطقـه گـوی سـبقت را از ایران ربـوده و از ایـن فاکتـور مهـم جهت درآمدزایی نهایـت اسـتفاده را کرده‌اند. آنچه که به عنوان یک رویکرد موثر و کارآمد می‌تواند به سازمان‌ها در پیش گرفتن تحولات درونی از تغییرات وتحولات پیرامونی و حفظ بقاء کمک نماید، تجهیز به ابزارهایی است که بتواند حضور موثر سازمان را در این تکاپو تضمین نماید. امــروزه سیســتم حمــل و نقــل ایــران دوران کهولــت خــود را پشــت ســر گذاشــته و بــا توجــه بــه فضــای بــاز ایجــاد شــده می‌توانـد بـه جایـگاه اصلـی خـود بازگـردد. طـی سـالیان تحریـم، در بسـیاری از حوزه‌هـای هوایـی، ریلـی، دریایـی و حتـی جـاده‌ای، تجـارب گران‌بهایـی خلـق و جهـت بـرون‌رفـت از شـرایط اضطـراری مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت که به نظــر می‌رســد ترکیــب آن تجـارب بـا تکنولـوژی‌های روز دنیـا، مستندسازی آن‌ها، مدیریت دانش مربوط به پروژه‌های انجام‌شده و جلوگیری از فراموشی دروس‌آموخته، نتایـج مهـم و شـایان ذکـری را در پـی داشـته باشـد.

موانع موفقیت مدیریت دانش

همانند اجرای بسیاری دیگر از سیستم‌های سازمانی و تغییر ساختارها، ابتکار عمل‌های مدیریت دانش نیز در مسیر اجرا و بکارگیری، با موانعی روبرو هستند که بی توجهی به آن‌ها، احتمال موفقیت سیستم مدیریت دانش را کاهش می‌دهد. موانعی که ممکن است پیش روی بکارگیری موفقیت‌آمیز مدیریت دانش در سازمان‌ها باشند، عبارت‌اند از:
•  پيچيدگی فنی
•  ابهام مدیران رده بالا از نتیجه
•  مقاومت مدیران ميانی
•  مقاومت كارکنان
•  ذهنيت كوته‌نگرانه‌ی افراد
•  نبود روحيه همكاری مشترک
 

مدیریت دانش در اداره حمل و نقل ویرجینیا

اداره حمــل و نقــل ویرجینیــا (VDOT)، بــا حــدود ۹۲۰۰ کارمنــد، یکــی از بزرگتریــن آژانس‌هــای رفــاه عمومــی ایالــتی و از نظــر سیســتم بزرگراهـی، سـومین ایالـت در ایـالالت متحـده آمریـکا اسـت. ادارة حمـل و نقــل ویرجینیــا بــا ۹ بخــش منطقــه‌ای، مســئول ســاخت، نگهــداری و بررسی عملکــرد جاده‌هــا، پل‌هــا و تونل‌هــا بــه طــول ۹۲۹۳۱ کیلومتــر اســت. ۹ زیرمجموعــه منطقــه‌ای، بــه ۴۲ شــرکت رســمی و ۲ شــرکت وابســته تقسـیم می‌شـوند. دفتـر مرکـزی این ادارة در شـهر ریچمونــد واقــع شــده کــه دارای ۳۵ قســمت عملیاتــی و اداری اســت. در اواسـط دهـه ۱۹۹۰، ایـن اداره دولتـی حجـم عظیمـی از تجربـه و دانــش ارزشــمند نیــروی کار خــود را به‌ دلیــل بازنشســتگی پیــش از موعـد کارمنـدان بـا سـابقه از دسـت داد. ایـن اداره بـرای کاهـش فقـدان دانشی و تجربیاتی بوجود آمده، کارمنـدان سـابق را بـه‌عنـوان نیـروی قـراردادی اسـتخدام نمـود. همچنین %۲۸ از کارمنــدان کنونــی در ۵ ســال آینــده بازنشســته خواهنــد شــد و بـه منظـور جلوگیـری از تکــرار مجــدد فقــدان دانشــی و پاســخ بــه نیــاز شناســایی، جمــع آوری، ســازماندهی و انتشــار دانــش، واحـد مدیریـت دانـش از اواخـر سـال ۲۰۰۳ در دفتـر مرکـزی این اداره ایجــاد شــد.

طرح توسعه مدیریت دانش در سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای
طرح توسعه مدیریت دانش در سازمان راهداری ...
داستان‌سرایی ابزاری جهت تسهیم دانش در سازمان
داستان‌سرایی ابزاری جهت تسهیم دانش در سا ...
مدیریت دانش در  PMBOK
تجزیه و تحلیل مدیریت دانش در PMBOK با ر ...
آیا می‌توان مدیریت دانش را بدون ارزیابی عملکرد، پیاده‌سازی نمود؟
چگونه اثربخشی مدیریت دانش را اندازه گیری ...
ISO 30401: تحقق مدیریت دانش از طریق کاربردی شدن
ISO 30401: تحقق مدیریت دانش از طریق کارب ...
دانش مشتری مهم‌ترین مزیت رقابتی کسب‌وکارها و از مسائل مهمی که در مدیریت دانش سازمان ها حائز اهمیت است
دانش مشتری؛ مهم‌ترین مزیت رقابتی کسب‌وکا ...
تسهیم دانش را فراموش و جستجوی دانش را تشویق کنید.
تسهیم دانش را فراموش و جستجوی دانش را تش ...
وزارت راه و ترابری
دکتر جعفرپور- مدیر دانش اسبق وزارت راه و ترابری
آینده شرکت مشاوران توسعه آینده در حوزه مدیریت دانش بسیار درخشان است. این شرکت آغازگر خوبی برای مدیریت دانش در ایران بوده است.
راهداری و حمل و نقل جاده‌ای
دکتر فلاح کهن- مسئول مدیریت دانش سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای

کادر مجرب و دانش آموخته شرکت مشاوران توسعه آینده با پیاده‌سازی سیستم مدیریت دانش و استقرار نرم‌افزار مرتبط به همراه ارائه بیش از ۱۶۰۰ نفر ساعت آموزش و ثبت ۱۸۰ بسته دانشی گامی بلند در جهت دستیابی به اهداف دانشی و ارتقاء بینش کارکنان سازمان برداشته است.