راه و شهر‌سازی


یکــی از مهم‌تریــن شــاخص‌های توســعه‌یافتگــی کشــورها را وضعیت راه و حمــل و نقــل ملــی و بین‌المللــی آن کشــور بــه خــود اختصــاص می‌دهـد. وضعیـت خـاص و اسـتراتژیک ایـران بـه جهـت قرارگیـری در شــاهراه ترانزیــتی و درگاه ورود بــه بازارهــای مختلــف، ایــن اهمیـت را صـد چنـدان نمـوده اسـت ولـی متأسـفانه طـی سـالیان گذشـته، بنا به دلایل مختلف، بسـیاری از کشـورهای منطقـه گـوی سـبقت را از ایران ربـوده و از ایـن فاکتـور مهـم نهایـت اسـتفاده جهـت درآمدزایـی را نموده‌انـد. امــروزه سیســتم حمــل و نقــل ایــران دوران کهولــت خــود را پشــت ســر گذاشــته و بــا توجــه بــه فضــای بــاز ایجــاد شــده می‌توانـد بـه جایـگاه اصلـی خـود بازگـردد. طـی سـالیان تحریـم، در بسـیاری از حوزه‌هـای هوایـی، ریلـی، دریایـی و حتـی جـاده‌ای، تجـارب گران‌بهایـی خلـق و جهـت بـرون‌رفـت از شـرایط اضطـراری مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت. به نظــر می‌رســد، ترکیــب آن تجـارب بـا تکنولـوژی‌های روز دنیـا، مستندسازی آن‌ها، مدیریت دانش مربوط به پروژه‌های انجام‌شده و جلوگیری از فراموشی دروس‌آموخته، نتایـج مهـم و شـایان ذکـری را در پـی داشـته باشـد. 

موانع موفقیت مدیریت دانش

همانند اجرای بسیاری دیگر از سیستم‌های سازمانی و تغییر ساختارها، ابتکار عمل‌های مدیریت دانش نیز در مسیر اجرا و بکارگیری، با موانعی روبرو هستند که بی توجهی به آن‌ها، احتمال موفقیت سیستم مدیریت دانش را کاهش می‌دهد. موانعی که ممکن است پیش روی بکارگیری موفقیت‌آمیز مدیریت دانش در سازمان‌ها باشند، عبارت اند از:
  • پيچيدگی فنی
  • ابهام مديريت رده بالا
  • مقاومت مديريت ميانی
  • مقاومت كارکنان
  • ذهنيت كوته‌نگرانه‌ی افراد
  • نبود روحيه همكاری مشترک
 

مدیریت دانش در اداره حمل و نقل ویرجینیا

اداره حمــل و نقــل ویرجینیــا(VDOT)، بــا حــدود 9200 کارمنــد، یکــی از بزرگتریــن آژانس‌هــای رفــاه عمومــی ایالــتی و از نظــر سیســتم بزرگراهـی، سـومین ایالـت در ایـالالت متحـده آمریـکا اسـت. ادارة حمـل و نقــل ویرجینیــا، بــا 9 بخــش منطقــه‌ای، مســئول ســاخت، نگهــداری و عملکــرد جاده‌هــا، پل‌هــا و تونل‌هــا بــه طــول 92931 کیلومتــر اســت. 9 زیرمجموعــه منطقــه‌ای، بــه 42 شــرکت رســمی و 2 شــرکت وابســته تقسـیم می‌شـوند. دفتـر مرکـزی ادارة حمـل و نقـل ویرجینیـا، در شـهر ریچمونــد واقــع شــده کــه دارای 35 قســمت عملیاتــی و اداری اســت. واحـد مدیریـت دانـش، در دفتـر مرکـزی قـرار دارد. در اواسـط دهـه 1990، ایـن اداره دولتـی حجـم عظیمـی از تجربـه و دانــش ارزشــمند نیــروی کار خــود را به‌دلیــل بازنشســتگی پیــش از موعـد کارمنـدان بـا سـابقه، از دسـت داد. ایـن اداره بـرای کاهـش ایـن فقـدان، کارمنـدان سـابق را بـه‌عنـوان نیـروی قـراردادی اسـتخدام نمـود. %28 از کارمنــدان کنونــی، در 5 ســال آینــده بازنشســته خواهنــد شــد. واحـد مدیریـت دانـش، از اواخـر سـال 2003 و بـه منظـور جلوگیـری از تکــرار مجــدد فقــدان دانشــی و پاســخ بــه نیــاز شناســایی، جمــع آوری، ســازماندهی و انتشــار دانــش، در ســازمان ایجــاد شــد.
به روز باشید

اهمیت اشتراک‌ دانش در سازمان‌های پروژه‌م ...

اهمیت اشتراک‌ دانش در سازمان‌های پروژه‌محور

ادامه

اهمیت نقش رهبری در موفقیت مدیریت دانش

ادامه

5 نکته برای بهبود سیستم مدیریت دانش

ادامه

استقرار نظام مدیریت دانش در شرکت بهناد ب ...

استقرار نظام مدیریت دانش در شرکت بهناد بنا

ادامه

شایستگی‌ها و نقش مدیر ارشد دانش

ادامه

الزمات مهم طراحی مدیریت دانش در بخش دولت ...

الزمات مهم طراحی مدیریت دانش در بخش دولتی

ادامه

ارزش بکارگیری تکنولوژی در مدیریت دانش

ادامه

بازاریابی مدیریت دانش

ادامه

برترین نرم‌افزارهای بین‌المللی مدیریت دا ...

برترین نرم‌افزارهای بین‌المللی مدیریت دانش

ادامه

برگزاری همایش مدیریت دانش در راه‌آهن ج. ...

برگزاری همایش مدیریت دانش در راه‌آهن ج. ا. ا

ادامه

تفاوت میان مدیریت دانش و مدیریت محتوا

ادامه

5 اصل جهان شمول برای مدیریت دانش

ادامه

دکتر جعفرپور- مدیر دانش اسبق وزارت راه و ترابری

آینده شرکت مشاوران توسعه آینده در حوزه مدیریت دانش بسیار درخشان است. این شرکت آغازگر خوبی برای مدیریت دانش در ایران بوده است.