شرکت ارتباطات زیرساخت


شرکت ارتباطات زیرساخت، یکی از شرکت‌های زیر مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌باشد که در زمینه تامین زیر ساخت‌های ارتباطی مخابرات ایران فعالیت می‌کند. این شرکت به عنوان متولی شبکه مادر مخابراتی در کشور و کارگزار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به منظور اعمال حاکمیت، وظیفه اجرای سوئیچینگ و ارتباطات اپراتورهای مخابراتی را در نقاط حضور و شبکه‌های مربوط بر عهده دارد. هــدف از تشکیل شرکت، مدیریت، ساماندهی، ایجاد، توسعه ،تامین، نظارت، نگهداری وبهره‌برداری شبکه ارتباطات زیرساخت کشور و سرویس‌های ارزش افزوده است که با استفاده از فناوری‌های جدید ارتباطی درقالب طرح‌ها و برنامه‌های مصوب و همچنین کارگزاری شرکت مخابرات ایران (مادرتخصصی) در زمینه نظارت، تصویب طرح‌های جامع مخابراتی و تدوین استانداردها باتصویب مجمع عمومی شرکت تحقق می‌یابد.
مشخص است که جهت تحقق این امور و استفاده حداکثری از تجارب و دانش بدست آمده طی سالیان اخیر، فرآیندهای مدون مدیریت دانش لازم و حیاتی است. بر این اساس و وقوف کامل مدیران، متخصصان و دانشکاران شرکت ارتباطات زیرساخت، طرح جامع مدیریت دانش در قالب طرحی 8 ماهه از ابتدای مردادماه 1394 و با همکاری مشاوران توسعه آینده آغاز شده است.