شرکت طراحی و مهندسی صنایع انرژی (EIED)


شركت طراحي و مهندسي صنايع انرژي به عنوان یکی ازشرکت های زيرمجموعه گروه مهندسی و سـاختمان صنایع نفت (OIEC)، دربخش صنايع پایین دستی نفت، گاز و پتروشــیمی خدمات خود را ارائه مينمايد. EIED ازشــرکتهاي مهندسي پيشرو ايران در اجرای پروژه های طراحي و مهندسي، تداركات، سـاخت و نصـب، نظارت و مهندسی کارگاهی و مديريت طرح مي باشد.

در راستای کسب بهینه این دانش و حفظ و حراست از آن در مرزهای سازمان، شرکت طراحی و مهندسی صنایع انرژی پیاده‌سازی مدیریت دانش را امری حیاتی برای فعالیت‌های خود دانسته و در این مسیر مشاوران توسعه آینده را به‌دلیل تجارب گوناگون آن در زمینه پیاده‌سازی مدیریت دانش به‌عنوان مشاور و مجری طرح انتخاب نموده است.