مدیریت طرح‌های صنعتی ایران


شرکت مدیریت طرح‌های صنعتی ایران (IPMI) به عنوان یکی از شرکت‌های مطرح پیمانکار ایرانی در زمینه مهندسی، تامین کالای پروژه، ساخت، نظارت و خدمات مشاوره ای در اجرای پروژه های مهم نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی می‌باشد. این شرکت با توجه به اهمیت پروژه‌ها و فعالیت های آن، یکی از شرکت‌های سرشار از منابع دانشی است.
مدیریت و استفاده از این منابع سرشار دانشی با اجرای طرح مدیریت دانش در این شرکت با همکاری شرکت مشاوران توسعه آینده به عنوان مشاور مدیریت دانش آغاز شد. در ابتدای پروژه به منظور ایجاد بستر مناسب فرهنگی، سمینار آشنایی مدیران شرکت با مدیریت دانش، با حضور مدیران واحدها، متولی مدیریت دانش در IPMI و کارشناسان شرکت مشاور برگزار شد.