وزارت راه و ترابری


وزارت راه و ترابری به عنوان وسیع‌ترین وزارتخانه‌های کشور، پوشش‌دهنده‌ی مجموعه‌ای وسیع از متخصصات و دانشکاران و فیلدهای دانشی گوناگون می‌باشد. از سوی دیگر قرار گرفتن بیش از 50٪ کارکنان متخصص برخی حوزه‌های وزارت راه و ترابری در آستانه بازنشستگی، مسئولان وزارت را به چاره‌اندیشی با رویکرد مدیریت دانش واداشت.
در همین راستا مشاوران توسعه آینده از سال 85 تاکنون مجری طرح‌های متعددی در زمینه مدیریت دانش در وزارت راه و ترابری بوده است.
دکتر جعفرپور- مدیر دانش اسبق وزارت راه و ترابری

دکتر جعفرپور- مدیر دانش اسبق وزارت راه و ترابری

آینده شرکت مشاوران توسعه آینده در حوزه مدیریت دانش بسیار درخشان است. این شرکت آغازگر خوبی برای مدیریت دانش در ایران بوده است.