شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران


دانش سدسازی در کشور با وجود جوان بودن از رشد بی نظیری برخوردار بوده است، به گونه‌ای که کشورمان به عنوان یکی از محدود کشورهای صاحب این دانش مطرح می‌شود. با این وجود ساز و کاری منظم برای ضبط و ثبت دانش‌ها و تجارب در پروژه‌های بسیار بزرگی همچون ساخت سد کارون 3 وجود نداشته است.
برهمین اساس شرکت آب و نیرو به عنوان بزرگترین کارفرمای سدسازی ایران، با هدف مدون کردن تجربه‌های سدسازی، مسئولیت تدوین کتاب تجارب ساخت سد کارون 3 را در سال 1387 به مشاوران توسعه آینده سپرد.