شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران (مپنا)


مپنا بزرگترین سازنده نیروگاه‌های ایران دارای 29 شرکت تابعه با وسعت بسیار بالاست. ساختار پروژه‌محور این شرکت باعث شده افراد همواره با مسائلی جدید روبرو بوده و افراد خبره در سطح پروژه‌های مختلف در گردشند.
مشابهات دسته‌های گوناگون پروژه‌ها، لزوم جلوگیری از خطاهای پروژه‌ها، لزوم جلوگیری از خطاهای پروژه‌های قبلی و موازی، توزیع جغرافیایی خبرگان و پروژه‌ها باعث شد تا این سازمان مدیریت دانش را به صورت جدی در دستور کار خود قرار داده و بر همین اساس با مشاوران توسعه آینده در اواخر سال 1387 قرارداد پیاده‌سازی طرح جامع مدیریت دانش در دو پایلوت را منعقد نمود.