پایانه‌های نفتی ایران


پایانه‌های نفتی به عنوان گلوگاه صادرات نفت ایران همواره در برگیرنده مجموعه‌ای وسیع از متخصصات حوزه‌های گوناگون می‌باشد که در چند دهه، نسل به نسل دانش صادرات مطلوب نفت ایران را منتقل نموده‌اند.
این شرکت رتبه نخست ترمینال‌های نفتی دنیا پس از ارزیابی مجله ژوران در حوزه عملیات به شمار می‌رود و بنابراین دانش‌های تولیدی توسط کارشناسان و مدیران این سازمان در نوع خود بی بدیل است که متأسفانه با جدایی افراد از سازمان می‌تواند دچار نقصان شود.
در همین راستا به‌عنوان اولین گام مدیریت دانش، مستندسازی تجارب 30 خبره پایانه‌های نفتی ایران برعهده مشاوران توسعه آینده قرار گرفت.