شرکت ملی صنایع پتروشیمی


شركت ملی صنايع پتروشيمی به عنوان متولی صنعت معظم پتروشيمی در كشور در سال ۱۳۴۲ با مالکیت دولت تأسیس شد. پس از پیاده‌سازی طرح جامع مدیریت دانش در این شرکت و ایجاد زیرساخت‌های مدیریت دانش، تلاش‌هایی به منظور توسعه مدیریت دانش و تشکیل شبکه دانشی در صنعت پتروشیمی صورت گرفته است از جمله این اقدامات مستندسازی تجارب خبرگان شرکت ملی صنایع پتروشیمی می‌باشد.
از آنجایی که بارزترين بخش سرمايه‌های نامشهود اين سازمان در تجربيات مديران و كاركنان، استانداردها، مستندات، تجهيزات، بينش‌های ناشی از پروژه‌ها و ... مستتر است و با توجه به حضور مدیران برجسته در شرکت ملی صنایع پتروشیمی و وجود مخزن دانشی ارزشمند در شرکت مذکور، طرح مستندسازی تجارب خبرگان شرکت ملی صنایع پتروشیمی در راستای مدیریت سرمایه‌های ارزشمند دانشی و حفظ بهینه تجارب و درس‌آموخته‌های خبرگان و جلوگیری از خطاهای گذشته و فراهم آوردن امکان بهره‌گیری از تجارب خبرگان توسط مشاوران توسعه آینده، در این شرکت آغاز شده است.
یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌های شرکت ملی صنایع پتروشیمی، خروج افراد کلیدی آن‌ها به دلیل عمدتاً بازنشستگی بوده که به دنبال آن سازمان از دانش‌های مکتوم در اذهان این خبرگان که طی سال‌ها در صنعت پتروشیمی پدید آمده بود، بی نصیب می‌ماند و در نتیجه اشتباهات، مجدداً تکرار شده و موفقیت‌ها باز تولید نمی‌گردند.
در همین راستا مشاوران توسعه آینده در سال 1384 مأمور مستندسازی و استخراج دانش 50 مدیر شرکت ملی صنایع پتروشیمی شد.