شرکت ملی صنایع پتروشیمی


یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌های شرکت ملی صنایع پتروشیمی، خروج افراد کلیدی آن‌ها به دلیل عمدتاً بازنشستگی بوده که به دنبال آن سازمان از دانش‌های مکتوم در اذهان این خبرگان که طی سال‌ها در صنعت پتروشیمی پدید آمده بود، بی نصیب می‌ماند و در نتیجه اشتباهات، مجدداً تکرار شده و موفقیت‌ها باز تولید نمی‌گردند.
در همین راستا مشاوران توسعه آینده در سال 1384 مأمور مستندسازی و استخراج دانش 50 مدیر شرکت ملی صنایع پتروشیمی شد.