شرکت ملی گاز ایران


اين شرکت از بدو تأسيس تا کنون متناسب با روند توسعه اقتصادي و اجتماعي کشور و بهره‌گيري از گاز به عنوان يکي از منابع مهم در تامين سوخت و توليد انرژي و تحصيل بخشي از ارز مورد نياز تدريجاً با قابليت‌ها و توانمندي‌ها و منابع و امکانات مختلفي دست يافته، به طوري که امروز قادر است کليه امور مربوط را مطابق با استانداردهاي معتبر بين‌المللي قابل قبول راساً انجام دهد.

طرح مستندسازی تجارب 50 مدیرشرکت ملی گاز ایران با اتخاذ مدل تلفيقي HDKAدر آذر 86 آغاز شد. نتایج حاصل از این طرح که شامل بیش از 1500 بسته دانشی ارزشمند می‌باشد، بر روی سامانه‌ای که به همین منظور در طراحی شده قرار گرفت.

مهندس صدری- شرکت ملی گاز ایران

مهندس صدری- شرکت ملی گاز ایران

جمع‌آوری قریب به 1500 بسته دانشی ارزشمند از 50 مدیر ارشد و خبره شرکت ملی گاز ایران ،کاری دشوار اما کم نظیر بود که تیم اجرایی و کارشناسان به خوبی از عهده آن بر آمدند.