مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی


شروع عملیاتی پیاده‌سازی مدیریت دانش در مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی در مهر ماه 1395 بود که در گام اول سمینار آشنایی با مفاهیم مدیریت دانش ویژه مدیران و کارشناسان برگزار شد. در راستای ادامه فعالیت‌های فاز شناخت و ارزیابی بلوغ مدیریت دانش در مرکز، فیلدهای دانشی هر یک واحدها اعم از آزمایشگاه‌های شیمی، کانی‌شناسی، محیط‌زیست، آنالیز شیمیایی و مدیریت‌های فنی مهندسی و فرآوری حین بازدید از بخش‌های مختلف بدست آمده و درخت دانشی مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی تدوین شد.