شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی


هدایت و مدیریت پژوهش‌های کاربردی در صنعت پتروشیمی و نیز ساخت پایلوت پلنت‌های محصولات پتروشیمی، باعث تولید بالای دانش‌های اجرایی در این زیرمجموعه بزرگ شرکت ملی صنایع پتروشیمی شده است.
عدم امکان تبادل دانش‌ها در زمان مناسب، عدم شناسایی درخت دانشی سازمان، عدم وجود نقشه دانش و مشکلاتی از این دست باعث شد، طرح جامع مدیریت دانش از سال 85 تاکنون در این شرکت با مشاوره و اجرای مشاوران توسعه آینده پیاده‌سازی شود.