پتروشیمی بندر امام


شرکت سهامی پتروشيمی بندرامام، به عنوان بزرگ‌ترين مجتمع توليد فرآورده‌های پتروشيمی کشور، با تکیه بر تجارب و دانش بالای فردی و سازمانی، الگو و منبع دانشی صنایع پترشیمی کشور می‌باشد. این شرکت با انتخاب آرمان "سازمانی یادگیرنده برای فردایی بهتر" در مسیر حفظ، ارتقا،توسعه و هدایت سرمایه‌های فکری و دانش‌ها و تجارب سازمان گام نهاده و در راستای نیل به این آرمان، در زمستان 1388 طرح جامع پیاده‌سازی مدیریت دانش را با همکاری مشاوران توسعه آینده آغاز کرد. این شرکت در سال 92به منظور توسعه و بهبود مدیریت دانش سازمانی خود، مجدداً مشاوران را به‌عنوان همراه و مشاور خود انتخاب نمود.