انستیتو پاستور ایران


وجود شبکه وسیعی از دانشمندان در حوزه‌های تخصصی، عدم استفاده بهره‌ور از دانش‌های پنهان خبرگان، وجود حجم عظیمی از دانش‌های غیرقابل دسترس، باعث شد تا مدیران انستیتو پاستور ایران به فکر ایجاد شبکه دانشی وسیعی برای ساماندهی دانش‌ها و دانشکاران افتاده و مشاوران توسعه آینده را در سال 1386 به عنوان مشاور خود برگزینند.