سازمان نوسازی شهر تهران


نوسازی بافت‌های فرسوده شهر تهران از دیرباز مسئله‌ای حیاتی و دارای وسعت بی‌نظیر بوده است. سازمان نوسازی شهر تهران در سال‌های اخیر خالق ایده‌ها و دانش‌های نوینی در این حوزه بوده که به نتایجی همچون تدوین طرح جامع نوسازی شهر تهران منتج شده است.
این مسیر پرشتاب اجرایی با تولید انبوهی از تجارب، ایده‌ها، دانش‌های فنی و مدیریتی همراه بوده است و این گنجینۀ گران‌بها جز با اجرای طرح مدیریت دانش ماندگار نمی‌شد. در همین راستا طی دو مرحله، طرح جامع مدیریت دانش در این سازمان را در سال‌های 86 و 87 اجرا نمود.
با استقرار مدیریت دانش در شرکت، دانش‌های کارکنان ثبت و به اشتراک گذاشته شد، تجارب مدیران ارشد سازمان مستندسازی شد و بانک دانشی MTAKA با نزدیک به 500 بستۀ دانشی در زمینۀ مدیریت نوسازی تهیه شد. مدیران سازمان با درک نیاز روز افزون به مدیریت دانش، توسعه و بهبود فرآیند مدیریت دانش سازمان را در سال 92 در دستور کار قرار داده و در این مسیر مجدداً شرکت مشاوران توسعه آینده را به‌عنوان همراه و مشاور خود انتخاب کردند.

پایان مصاحبه‌های استخراج و کد‌دهی دانش مدیران سازمان نوسازی شهر تهران

فاز اول استخراج دانش مدیران سازمان نوسازی شهر تهران با موفقیت به پایان رسید و همکاران تیم استخراج دانش تهیه کتابچه دانش ۱۰ مدیر منتخب طرح knowledge aquisition سازمان نوسازی را برای ورود به تاییدیه نهایی جهت ورود به سیستم MTA.ka در دستور کار خود قرار دادند.