شرکت راه‌آهن شمال شرق


از 926 كيلومتر مسير تهران – مشهد 540 كيلومتر در محدوده راه‌آهن شمال شرق قرار دارد كه كل مسير به صورت دو خطه می‌باشد. همپا با ضرباهنگ شديد تغييرات و توسعه، گردش چرخ‌هاي عظيم حمل و نقل ريلي کشور، تنها در پرتو برنامه‌ريزی‌های جامع و اصولی و اطلاع‌رسانی مناسب، به خصوص در زمینه منابع انسانی ممکن و ميسر خواهد شد.
با توجه به قدمت راه‌آهن در ایران و حجم بالای دانایی‌های تولید‌‌شده در حین فرآیندهای کاری و بهره‌مندی راه‌آهن شمال شرق از کارکنان با تجربه، بدون تردید بارزترین سرمایه این شرکت نیروی انسانی آن می‌باشد. این سرمایه‌های دانشی، مدیران شرکت راه‌آهن شمال‌شرق را بر آن داشت که در راستای ثبت، نگهداری، به‌اشتراک‌گذاری و به‌کارگیری دانش‌های تولید‌شده، پیاده‌سازی طرح جامع مدیریت دانش را در دستور کار خود قرار داده و شرکت مشاوران توسعه آینده را به‌عنوان همراه و مشاور خود در این مسیر انتخاب نمایند.