کارخانه کک‌سازی زرندایرانیان


با توسعه فزاینده صنایع معدنی و فولادی در کشور و بالتبع آن افزایش مصرف مواد اولیه نظیر کک، احداث و راه‌اندازی کارخانه‌های کک‌سازی از اهمیت روزافزونی برخوردار است. بر همین اساس بومی‌سازی کامل دانش فنی راه‌اندازی چنین کارخانه‌هایی نقش شایانی در کاهش وابستگی به خارج و رشد تولید ملی خواهد داشت. مستندسازی تجارب خبرگان منتخب پروژه احداث کارخانه کک‌سازی زرند می‌تواند در غنی‌سازی و تکمیل بانک دانشی موجود در این حوزه نقش مهمی ایفا کند.
بر همین اساس مشاوران توسعه آینده متدولوژي خود در اين حوزه را با استفاده از نتایج آخرین تحقیقات جهانی و منطبق با شرایط بومی ایران توسط کارشناسان و متخصصان طراحي نموده است. بر اساس این متدولوژی با توجه به ماهیت هر پروژه و رفتار متفاوت خبرگان با بکارگیری روش‌های متعدد استخراج دانش اقدام به استخراج و مستندسازی تجارب خبرگان پروژه نموده است.