پشتیبانی
رزومه مشاوران توسعه آينده
مدیریت دانش چیست؟
درباره ما | ارتباط با ما | همكاري با ما
اخبارمحصولاتكارفرمايانكتابخانهپرسشهاي متداولسايتهاي مرتبطتصاوير

مجله الكترونيكي مطالعات مديريت دانش

اولویت‌های استقرار سیستم مدیریت دانش

تعیین یک فرد به عنوان راهبر مدیریت دانش در سازمان و همچنین اطمینان از تشکیل یک تیم مدیریت دانش با اعضاء کارآمد
در انتخاب فردی که نقش رهبری مدیریت دانش در سازمان را به عﻬده میﮔیرد، بایستی معیارهای نظیر، میزان احتراﻡ و جایگاه سازمانی میان کارکنان، انعطاﻑ پذیری ﻗاطعیت، پویایی، و مﻬارت مدیریت پروژه، مورد توجه ﻗرار ﮔیرد. همﭽنین در هنگاﻡ انتخاب اعضای تیم مدیریت دانش، باتوجه به کوچک بودن این ﮔروه کاری، ضعف عملکرد یک عضو موجب بروز اختلاﻝ در پیشبرد فرآیندها و اهداﻑ خواهد شد. لذا توجه به انتخاب نفراتی ﻗدرتمند در اجرای امور محوله امری ﺿروری است.

زمینه‌سازی برگزاری جلسات ماهانه بین مدیران دانش بخش های فرآیندی، تکنولوژیک و انسانی (جلسات تیم مدیریت دانش)
مادامی که جلسات هم افزایی تیم مدیریت دانش به صورت منﻈم برﮔﺰار نشود و بر اساس ﮔﺰارشات عملکرد واحدها، فرآیندهای مدیریت دانش مورد ارزیابی ﻗرار نگیرند، نبایست انتظار رشد و بلوغ مدیریت دانش در سازمان را داشت.

ایجاد توازن میان افراد، فرآیندها و تکنولوژی با تخصیص یک مدیر پروژه برای هر یک از این بخش‌ها
جهت ایجا یک تعادﻝ منطقی و جلوﮔیری از ایجاد توسعه آشوبناﻙ در این سه بخش، بایستی افرادی برای هر بخش به‌عنوان مدیر آﮔاه به زیرمجموعه خود که مانند یک پشتیبان، از زیرمجموعه خود حمایت کند و در عین حاﻝ به دنباﻝ برﻗراری تعادﻝ و رشد یکسان سایر بخش‌ها باشد.

ایجاد ارتباط مستمر از طریق اقلام فرهنگی و آموزشی
ترویج اقلام فرهنگی نظیر خبرنامه، پوستر، پست کارت و استندهای آموزشی و اطلاع‌رسانی جهت اعلاﻡ موفقیت‌های کسب شده، پیشرفت‌ها و ارزیابی‌های انجاﻡ شده از عملکرد واحدها.

تعامل با سایر سازمان‌های موفق در پیاده‌سازی مدیریت دانش
به‌منظور الگوبرداری از تجارب موفق در پیاده‌سازی سیستم مدیریت دانش و همﭽنین استفاده از درس‌آموخته‌های شکست، مناسب است که با ایجاد یک تعامل سازنده با سازمان‌های مشابه از ایده‌ها و راهکارهای آن‌ها استفاده کنید.

ارائه گزارش میزان اثرگذاری در بهبود کسب و کار سازمان
ﻏایت مدیریت دانش، بهبود در فرآیند کسب و کار و افﺰایش سود سازمان است. لذا بایستی میزان اثرﮔﺬاری مدیریت دانش در ﻏالب ﮔﺰارشی شفاﻑ طی دوره‌های مشخص به مدیریت ارشد و ﺫی‌نفعان اراﺋه شود.

تهیه و تدوین: محمدحسن بختیاری

درباره ما | ارتباط با ما | اخبار | محصولات | کارفرمایان | کتابخانه | مجله مطالعات مدیریت دانش | پرسشهای متداول | سایتهای مرتبط | تصاوير | همکاری با ما | نقشه سايت